Lagar & förordningar2015-01-12T13:52:30+01:00

Lagar & förordningar

Enligt 2 kap. 2§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar vidta sådana åtgärder som krävs för att förebygga och förhindra brand samt begränsa skadorna till följd av brand.

Det gäller både tekniska och organisatoriska åtgärder som t.ex. att brandutrustning finns tillgänglig, information och utbildning. Därför bör alla byggnader och anläggningar ha ett systematiskt brandskyddsarbete.

Mer om "Lagen om skydd mot olyckor"

Information att ta del av

Läs gärna Statens Räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete.

Här kan du läsa hela Lagen om skydd mot olyckor.

På Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund kan du också läsa mer om systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Det finns mycket information, tips och råd om brandskydd och brandförebyggande verksamhet på Räddningsverkets hemsida.